โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม 5 ส.

             ผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ 2552  
ได้ดำเนินการ 5 ส. ดังนี้
             1. ส.สะสาง กำหนดให้ เป็น "ัปดาห์ขนของใช้ส่วนตัวกลับบ้าน" โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ อีกทั้งมีการจัดหมู่เอกสารเรื่องเดิม ให้สามารถค้นหาได้โดยง่าย
             2. ส.สะอาด ได้จัด "วันทำความสะอาดใหญ่" (Big Cleaning Day) ในวันที่ 3 กันยายน 2552 ทั้งภายในและบริเวณรอบ ๆ สำนักงาน และให้ทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องตามพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคลตลอดไป ได้ประชุมสั่งการไปแล้ว และขนส่งจังหวัดควบคุมเอง โดยเฉพาะการดูแลทำความสะอาดและปลูกหญ้าบริเวณสนามสอบขับรถ และรอบ ๆ สำนักงาน จนถึงปัจจุบัน
             3. ส.สะดวก ได้ให้แต่ละกลุ่มจัสถานที่ทำงานตนเอง โดยเน้นให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน
                - ปรับปรุงคน เครื่องมือ วิธีการทำงานให้สามารถบริการประชาชนตามระเบียบได้แล้ว เช่น ต่ออายุทะเบียนรถ 1 ชั่วโมงได้จริง ขึ้นป้ายประกาศให้ประชาชนทราบ
                - ใบอนุญาตขับรถ ดำเนินการได้ครบถ้วนตามระเบียบ ต่ออายุระเบียบ 1 วัน ทำได้ 1 ช.ม. ขึ้นป้ายประกาศให้ประชาชรทราบ มีการประกาศตารางการอบรมใบอนุญาตขนส่งที่แน่นอนสำหรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ วันละ 1 รอบ โดยใช้เวลาอบรม 2 ช.ม. มีการประกาศให้ประชาชนทราบแล้ว
                - ใชัระบบบัตรคิวในการให้บริการประชาชน ทั้งฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต
             ซึ่งดำเนินการกิจกรรม 3 ส. (สะสาง สะอาด สะดวก) และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สำนักงานมีความสะอาดเป็นระเบียบ อันจะเป็นการดำเนินการตาม ส.สุขลักษณะ และส.สร้างนิสัย ต่อไป

             การประเมินผล
                - มีการเปลี่ยนแปลงเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด มีระเบียบ การทำงานเป็นระบบ จัดเรียงเอกสารเรื่องเดิมเป็นหมวดหมู่สามารถตรวจสอบเรื่องเดิม ไม่ว่าจะด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือเอกสารได้โดยง่าย ข้าราชการปฏิบัติงานด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประชาชนผู้มาติต่อราชการให้ได้รับความพึงพอใจ
                - ประชาชนรับบัตรคิว รอดูทีวี มีเวลาที่แน่นอน พึงพอใจในการปฏิบัติงาน
                - อาคารสำนักงานภายใน บริเวณรอบนอก สะอาด สวยงาม และสนามสอบขับรถมีป้ายสัญญาณ หลักสอบ สำหรับสนามสอบครบถ้วน

             การดำเนินการ ปีงบประมาณ 2553
หลัการและเหตุผล
             ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2541 ให้ส่วนราชการต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยใช้กิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำและพัฒนาระบบมาตราฐานสากลของประเทศไทย ด้านจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (Thailand Internation P.S.O.) ที่รัฐจะต้องจัดระบบราชการ และงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและปฏิรูประบบราชการและงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ อันเป็นการฟื้นฟู พัฒนาเศรฐกิจ สังคม การเมือง ต่อไป อีกทั้งกรมการขนส่งทางบกได้มีนโยบายในการปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถารที่ทำงาน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิผลและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สถานที่ทำงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยย่อมสะท้อนให้เห็นถึงทัศนะคติของผู้บริหารในการทำงาน และระดับของประสิทธิภาพและคุณภาพของหน่วยงานนั้น โดยกิจกรรม 5 ส จะเป็นก้าวแรกของการบริหารที่จะนำไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพในงาน รวมทั้งช่วยพัฒนาจิตสำนึกในมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไปอีกด้วย
             ดังนั้น สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้จัดให้มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยกิจกรรม 5 ส ขึ้น เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภูดำเนินกิจกรรม 5 ส ให้เกิดความสำเร็จในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและคุณภาพของการปฏิบัติงานในสำนักงาน เพื่อประชาชนจะได้รับการบริการที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์
             เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู และพัฒนาจิตสำนึกของข้าราชการให้มีทัศนคติที่ดีกับประชาชนผู้มาติดต่อ

เป้าหมาย
             ทุกฝ่าย, งาน และสถานีขนส่งผู้โดยสาร ดำเนินกิจกรรม 5 ส

การดำเนินการ
             การจัดกิจกรรม 5 ส ให้แบ่งกลุ่มรับผิดชอบตามฝ่าย, งาน และสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยมีขั้นตอน ดังนี้
                1. การเตรียมการ   
                    - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรม 5 ส
                    - กำหนดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้แต่ละกลุ่ม
                    - ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและลูกจ้าง
                    - จัดทำแผนปฏิบัติการกิจกรรม 5 ส
                2. เริ่มดำเนินการ
                    - ถ่ายรูปก่อนดำเนินกิจกรรม 5 ส
                    - ดำเนินกิจกรรม 5 ส "สัปดาห์ขนของใช้ส่วนตัวกลับบ้าน"
                    - กำหนดวันที่ 3 กันยายน 2552 เป็น "วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) โดยทุกกลุ่มรับผิดชอบพื้นที่ตนเอง
                3. ดำเนินการและขยายผล
                      ทุกกลุ่มดำเนินกิจกรรม 3 ส (สะสาง สะอสด สะดวก)
                4. ดำเนินการกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง
                    - ทุกกลุ่มรักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ (ส.สุขลักษณะ)
                    - ทุกกลุ่มจูงใจเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปฏิบัติตามการกำหนดกิจกรรม 5 ส ที่ดี
                5. การประเมินผล
                     ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู จะเป็นผู้ติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ของแต่ละกลุ่ม

ระยะเวลาดำเนินการ
             ดำเนินกิจกรรม 5 ส ต่อไปอย่างต่อเนื่องทุกปี

งบประมาณ
             ใช้งบประมาณปกติของสำนักงาน

ผู้รับผิดชอบ
             หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย หัวหน้างาน และนายสถานีขนส่งผู้โดยสาร เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ใต้บังคับบัญชาของตน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
             เมื่อทุกกลุ่มดำเนินกิจกรรม 5 ส ภายในสำนักงานแล้ว ผลที่คาดว่าจะได้รับในขั้นตอนต่าง ๆ ปรากฎราบละเอียด ดังนี้
                1. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการสะสาง
                    - ขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นกำลังคน งบประมาณ อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ
                    - เหลือเนื้อที่ใช้สอยไปทำอย่างอื่นได้
                    - ที่ทำงานดูกว้างและโล่งขึ้น สะอาดตามากยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพจิตที่ดี
                    - ขจัดความผิดพลาดจากการทำงานและขจัดสภาพแวดล้อมไม่ดี
                2. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการทำให้สะดวก
                     - ขจัดการค้นหาที่เกิดขึ้นอยู่บ่อย ๆ
                    - เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
                    - ตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เน้นคำว่า "หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา"
                    - เกิดภาพพจน์ที่ดีของกรมการขนส่งทางบก
                3. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการทำให้สะอาด
                    - เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี น่าทำงาน
                    - ขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร
                    - เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ ลดปัญหาการขัดข้องหรือเสียบ่อยของครุภัณฑ์
                4. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการทำให้ถูกสุขลักษณะ
                    - สถานที่ทำงานเป็นระเบียบ เรียบร้อย น่าทำงาน
                    - สุขภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งร่างกายและจิตใจ
                    - ความภาคภูมิใจในความมีชื่อเสียงของสำนักงาน ซึ่งเป็นผลจากการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงของเจ้าหน้าที่ทุกคน
                    - คุณภาพที่ดีของการบริการประชาชน และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก
                5.
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการสร้างนิสัย
                    - ข้าราชการและลูกจ้างกรมการขนส่งทางบกเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
                    - บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ เอื้ออาทรด้วยน้ำใจ และสะดวกรวดเร็ว

ความก้าวหน้าของโครงการ
             ดำเนินการต่อเนื่อง โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการอย่างจริงจัง ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน     
             1. ส.สะสาง  เก็บเอกสารเรื่องเดิมทุกวันให้เป็นปกติ จนติดเป็น ส.นิสัย
             2. ส.สะอาด  ทำความสะอาดบริเวณโต็ะทำงาน ภายในอาคาร รอบอาคาร สนามหญ้า รวมถึงอาคารที่พัก ให้ติดเป็น ส.นิสัย และถูก ส.สุขลักษณะ
             3. ส.สะดวก  ดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน พัฒนาระบบการบริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และประชาชนได้รับความพึงพอใจ โดย
                            3.1 การบริการด้ายทะเบียนรถ   
                                    - ต่อทะเบียน ดำเนินการแล้วเสร็จ เดิม 1 วัน ปัจจุบันภายใน 20 นาที
                                    - ย้ายออก, โอนทะเบียน, เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ ดำเนินการแล้วเสร็จ เดิม 2 วัน ปัจจุบันภายใน 50 นาที
                                    - ย้ายเข้า, จดทะเบียนใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ เดิม 5 วัน ปัจจุบัน 60 นาที

- บริการจุดเดียวเบ็ดเสริฐจ 7 นาที
                            3.2 การบริการฝ่ายใบอนุญาตขับรถ - ต่อใบอนุญาตขับรถ รับได้ภายใน 10 นาที

- ปรับปรุงห้องอบรมให้ประชาชนได้รับความสะดวกและรับฟังการอบรมเข้าใจยิ่งขึ้น, ติดผ้าม่านกันแสง,ติดแอร์
                            3.3 การทำลายเอกสารเรื่องเดิม ที่หมดความจำเป็นตามระเบียบของทางราชการ เพื่อให้มีที่ว่างในการจัดเก็บเอกสารเรื่องเดิม ที่มีเพิ่มขึ้นทุกวัน และสะดวกต่อการค้นหา
                            3.4 จัดหาเก้าอี้ บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการนั่งคอย
                            3.5 จัดทำระบบเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารราชการให้ประชาชนได้รับทราบ
              ทั้งนี้ ในการจัดทำกิจกรรม 5 ส เพื่อเป็นการเตรียมการเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย ด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (P.S.O.)
.