แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชนสินค้าและบริการ

หลักการและเหตุผล
             ด้วยกรมการขนส่งทางบก ได้มีหนังสือที่ คค 0317.2/ว 53 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2540 ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดดำเนินการตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลประวัติผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถขนากเล็ก ประกอบกับปัจจุบันปรากฏว่าการเดินรถโดยสารประจำทางและรถขนาดเล็กในเส้นทางสายต่าง ๆ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งมักจะจัดการเดิรรถไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ทำให้ระบบการขนส่งสาธารณะไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้บริการอย่างแท้จริง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดให้มีการดำเนินการตรวจสอบการจัดการเดินรถของผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง และบันทึกข้อมูลประวัติการประกอบการขนส่งอย่างเก็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาออกหรือต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

วัตถุประสงค์
             1. เพื่อตรวจสอบและควบคุมการจัดการเดินรถให้เป็นไปตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
             2. เพื่อรวบรวมบันทึกผลการประกอบการขนส่งให้เป็นระบบ และเป็นประโยชน์ด้านการพิจารณาออกใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต ปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญาต และแก้ไขปัญหาข้อพิพาท
             3. เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการประกอบการขนส่ง และการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการประกอบการขนส่ง อันจะส่งผลต่อการปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญาตให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
             4. เพื่อประเมินคุณภาพการจัดการการเดินรถของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งแต่ละเส้นทาง

เป้าหมาย
             ดำเนินการตรวจสอบการจัดการเดินรถ และจัดทำประวัติการประกอบการขนส่งของผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ดังนี้

1. เส้นทางหมวด 1 จำนวน 5 เส้นทาง
2. เส้นทางหมวด 2 จำนวน 1 เส้นทาง
3. เส้นทางหมวด 3 จำนวน 22 เส้นทาง
4. เส้นทางหมวด 4 จำนวน 12 เส้นทาง
   
  รวมจำนวน 40 เส้นทาง

วิธีดำเนินการ
             1. ตรวจสอบการจัดการเดินรถและการปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ในแต่ละเส้นทาง ปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)
             2. บันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบลักษณะการกระทำผิด (ถ้ามี) การตักเตือน การลงโทษ และผลการแก้ไขการกระทำผิดในสมุดประวัติผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง
             3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และร่วมแก้ใขปัญหาในการจัดการเดินรถของผู้ประกอบการขนส่ง
             4. รายงานผลการดำเนินการหลังจากการออกตรวจสอบในแต่ละครั้ง
             5. ประเมินคุณภาพการจัดการเดินรถของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ในแต่ละเส้นทาง ตามแบบประเมินของกรมการขนส่งทางบก พร้อมทั้งรายงานกรมการขนส่งทางบกตามกำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ
             ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2552 - เป็นต้นไป

สถานที่ดำเนินการ
             ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้รับผิดชอบโครงการ
             ฝ่ายวิชาการขนส่งและสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดหนองบัวลำภู

งบประมาณ
             ใช้งบประมาณปกติของสำนักงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
             1. ผู้ประกอบการขนส่งปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และจัดการเดินรถตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง
             2. การตรวจสอบการเดินรถอย่างต่อเนื่อง จะเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ประกอบการขนส่งปรับปรุงการจัดการเดินรถอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อประชาชนได้เป็นอย่างดี
             3. ทำให้ทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และแนวทางแก้ไขในการจัดการเดินรถ และความต้องการของผู้โดยสาร
             4. สามารถนำข้อมูลจากการตรวจสอบ และจัดทำประวัติ ไปใช้ในการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไข การต่อใบอนุญาต การออกใบอนุญาตใหม่ และการแก้ไขปัญกาด้านอื่น ๆ ได้โดยเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

ความก้าวหน้าของโครงการ
             อยู่ในระหว่างการดำเนินการสำรวจข้อมูลจากการตรวจสอบการจัดการเดินรถ สอบถามผู้โดยสารที่ใช้บริการ ข้อมูลจากสถานีขนส่งฯ ปัญหาการร้องเรียน การชำระภาษีของรถโดยสาร รวมทั้งการให้ความร่วมมือทางราชการ นำมาพิจารณาให้คะแนนแต่ละเส้นทาง.